Проект BG05M2ОP001-3.003-0001
"Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"
финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Със заповед № РД09-1891/22.12.2015 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.003 ,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - фаза 1“.

Бюджетът на проекта е 17 500 000 лева


159
училища и детски градини
10341
деца и ученици
1465
учители и специалисти
938058
отработени часове
91706
качени документи
9549157
лева отчетени разходи

Училища и детски градини, включени в проекта

Благоевград - 4,   Бургас - 11,   Варна - 8,   Велико Търново - 4,   Видин - 5,   Враца - 4,   Габрово - 6,   Добрич - 4,   Кърджали - 4,   Кюстендил - 4,   Ловеч - 6,   Монтана - 5,   Пазарджик - 5,   Перник - 5,   Плевен - 7,   Пловдив - 7,   Разград - 6,   Русе - 5,   Силистра - 5,   Сливен - 6,   Смолян - 4,   София-град - 19,   София-област - 4,   Стара Загора - 4,   Търговище - 5,   Хасково - 4,   Шумен - 4,   Ямбол - 5

проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“
петък | 08.01.2016

Дейностите, които ще се изпълняват са:
Дейност 1. Въвеждане на изградения пилотен модел за ранно оценяване на образователните потребности на децата от предучилищна възраст и за превенция и ранна интервенция на обучителните им затруднения;
Дейност 2. Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение;
Дейност 3. Развитие и утвърждаване на функционалния модел за подкрепа на процеса на включващото обучение чрез участието и използването на капацитета на специалните училища за ученици със сензорни увреждания и с умствена изостаналост
Дейност 4. Подобряване на достъпа до информация и комуникация за децата и учениците с увреден слух чрез въвеждане на жестов език.
Дейност 5. Прилагане на новия модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост;
Дейност 6. Подготовка за въвеждане на алтернативни модели за работа с ученици с девиантно поведение, настанени във възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ), и за реформиране на организацията и функционирането на ВУИ и СПИ.
Дейност 7. Информираност и публичност;
Дейност 8. Организация и управление на проекта.

Целеви групи са:
деца от 3 до 6 години, включени в процеса на ранно оценяване;
деца от 3 до 6 години в риск от обучителни затруднения;
деца и ученици със специални образователни потребности;
деца и ученици със СОП, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация;
ученици с девиантно поведение;
специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, арттерапевти, кинезитерапевти, социални педагози и др.), осъществяващи ресурсно подпомагане;
учители, педагогически съветници (вкл. експерти от РИО);
директори (вкл. представители на общините, на отделите за закрила на детето, секретарите/представители на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните);
лекари, медицински специалисти, социални работници;
родители.

Имейл на проекта podkrepa_opnoir@mon.bg