Проект BG05M2ОP001-3.003-0001
"Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"
финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Вход в системата

Имейл на проекта podkrepa_opnoir@mon.bg